Jak probíhá řízení o výživném k nezletilému dítěti?

By: Veronika

Ne vždy se při rozchodu nebo rozvodu rodičů podaří nalézt shodu na výši výživného na společné dítě či děti. Řešením je podání návrhu na určení výše výživného soudem. Jak řízení v praxi probíhá a na co je dobré se připravit?

Návrh na určení výživného soudem je zpravidla spojen s návrhem na úpravu péče a styku. Řízení o výživném však může probíhat i samostatně, a to zpravidla v případech, kdy soud již v minulosti o úpravě poměrů dítěte rozhodoval a nyní je třeba změnit pouze výši výživného. I v případech, kdy rodiče na výši výživného naleznou shodu a o výživném uzavřou dohodu, podléhá tato dohoda schválení soudem. Soud za účasti OSPOD (orgánu pro sociálně právní ochranu dětí) zkoumá, zda je dohoda o výživném v zájmu dítěte, tedy zda výživné v ní určené není typicky nepřiměřeně nízké s ohledem na majetkové poměry povinného rodiče.

I přesto, že řízení o výživném je typem opatrovnického soudního řízení, ve kterém soud má rozhodnout do šesti měsíců od podání návrhu, nelze s ohledem na zátěž soudů vyloučit delší dobu trvání řízení. Pokud by během doby řízení o výživném mělo dítě zůstat nezaopatřené (byla by ohrožena jeho výživa), je možné podat spolu s návrhem na výživné také návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud povinnému rodiči stanoví výživné do doby, než bude ve standardním řízení o návrhu na výživné rozhodnuto rozsudkem. Výhodou předběžného opatření je, že je o něm soud povinen rozhodnout bezodkladně – nejpozději do 7 dnů od podání návrhu. Předběžným opatřením se lze domáhat určení výše nebo zvýšení, ne však snížení výživného.

O předběžném opatření soud rozhoduje bez jednání, jen na základě písemných podkladů k návrhu, ostatní okolnosti soud z vlastní iniciativy nezkoumá. V návrhu je tedy třeba doložit naléhavost situace (existující nebo reálně možné ohrožení výživy) a rámcově též majetkové poměry druhého rodiče, pokud je navrhovatel má k dispozici.

Návrh na stanovení výživného soudem i návrh na vydání předběžného opatření jsou osvobozeny od soudního poplatku. Pokud se rodiče nechají v řízení zastoupit advokátem (což lze více než doporučit), nese si každý z rodičů náklady právního zastoupení sám.

Pokud s rozsudkem o výživném nejste jako rodiče spokojeni, je možnost podat odvolání k nadřízenému soudu, který rozsudek soudu prvního stupně může potvrdit nebo změnit, případně též vrátit věc zpět soudu prvního stupně k doplnění dokazování. Proti rozsudku odvolacího soudu je možné podat stížnost k Ústavnímu soudu, úspěšnost stížností ve věcech výživného je však dlouhodobě extrémně nízká. Pokud tedy s rozsudkem nesouhlasíte, je možnou strategii vyčkat několik měsíců, během kterých může dojít ke změně poměrů – ať už na straně dítěte, nebo povinného rodiče. Opětovné podání návrhu na změnu výživného není zákonem časově omezeno.

Nejste spokojeni s výší výživného na Vaše dítě nebo jej potřebujete stanovit soudně? S přípravou návrhu či sepisem dohody o výživném Vám rádi pomůžeme.

Více informací na téma zvýšení a snížení výživného zjistíte na našich stránkách rodinavpravu.cz

Napsat komentář

Back to Top
seks hikayeleri porno izle> beylikdüzü escort